Diabetesteamet på Børneafdelingen,

Aalborg Universitetshospital

Teamet består af 3 speciallæger med diabetologi/endokrinologi som hovedområde, 3 diabetessygeplejersker som udelukkende beskæftiger sig med diabetes, en diætist, en socialrådgiver og en psykolog.

Målsætning:

Vores målsætning er tilfredse familier med børn og unge, der trives i dagligdagen på grund af en velreguleret diabetes. Vi stiler imod, at så mange som muligt har en HbA1c under IFCC 58 med henblik på at minimere risiko for senkomplikationer. Vores ønske er et tæt samarbejde med børn og forældre i gensidig tillid og forståelse og en individuelt tilpasset egenkontrol og ansvar afhængig af barnets alder og modenhed. Vi tilstræber at tilbyde de nyeste behandlingsformer og monitoreringsmetoder. Drivkraften er de faglige udfordringer og mange fremskridt, der er i diabetesbehandlingen samt alt det som familierne dagligt giver os tilbage menneskeligt og med deres egne erfaringer i behandlingen.

Faciliteter:

Vi har egne lokaler med kontorfaciliteter, køkken og undervisningslokale. Her afholdes diabetesundervisning, møder med skoler/forældre og teammøder. Selve ambulatoriebesøgene foregår i børneafdelingens ambulatorium, hvor vi har prioriteret, at diabeteskonsultationerne ligger samme dag som den øvrige endokrinologi for at kunne tilgodese specialiseret supervision af yngre læger under uddannelse.

Patienter:

Vi følger cirka 150 børn og unge med diabetes, hovedsageligt type 1, og behandlingen sker fortrinsvist ambulant. Hvert år diagnosticeres ca. 20 nye børn og unge på Børneafdelingen i Aalborg. Vi har 3-4 konsultationer årligt per barn, hvor hovedparten af konsultationerne er kombineret læge og sygeplejerskekonsultationer. Diabetessygeplejerkerne har herudover dagligt et stort antal telefonkonsultationer. Vi lægger stor vægt på diabetessygeplejerskernes tilgængelighed for familierne med det formål at bedre diabetesbehandlingen og så vidt muligt undgå indlæggelse. Der afholdes hvert år en ”Diabetesdag” for de 9, 12 og 15 årige for at bibringe dem viden og øget egenomsorg og medvirke til netværksdannelse.

Diabetessygeplejerskerne har en stor rolle i forbindelse med undervisning af barnet/den unge /familien ved debut af sygdommen og ved efterfølgende skift af behandlingsstrategi. Herudover tilbydes der undervisning af institutioner /pasningstilbud og andre vigtige personer i barnets nærmiljø. Diabetessygeplejersken er en gennemgående person i hele patientforløbet fra debutindlæggelsen til transition til voksenafdelingen og etablerer fra starten en særlig kontakt mellem familien og teamet. Indlæggelsen ved debut varer ca. en uge med gradvis udslusning til hjemmet.  Der lægges vægt på undervisning i kulhydrattælling og brug af pen for at forberede familien så godt som muligt på evt. senere overgang til insulinpumpebehandling, hvor erfaring med pen er en fordel, hvis pumpen svigter.

Pumpebehandling:

Langt de fleste patienter kommer på insulinpumpebehandling, dog altid ud fra en individuel vurdering og ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Oplæringen sker over et 5 dages forløb i dagtid. Familierne undervises i hold med 4-5 familier, der så vidt muligt matches efter børnenes alder og modenhed. Dette for at opnå erfaringsudveksling og kontakter på tværs af familierne og for bedre at kunne tilpasse undervisningen efter familiernes behov.

Efter ca. 3 måneder med insulinpumpe tilbydes familierne et pumpe-repetitionskursus á 2 timers varighed.