Indkaldelse til Generalforsamling i DSBD

Indkaldelse til Generalforsamling i DSBD

Tid: 14. juni 2024 kl 13.15 - 14.00

Sted: DGI-byen, 

1: Valg af dirigent.

2: Formandens beretning for aktiviteten i DSBD og DSBD´s register.

3: Indkomne forslag. (Skal være bestyrelsen i hænde 3 uger før generalforsamlingen)

Bestyrelsen har på møde 10/4-2024 fremsendt flg. til drøftelse og afstemning

Der er tradition for sponsorstøtte fra Novo Nordisk til DSBD medlemsmøderne. Det har tidligere været diskuteret i bestyrelsen, om det skal fortsætte. Der er søgt om støtte til dette møde og som noget nyt, er der kommet tilbagemelding, at Novo gerne vil sende 2 repræsentanter til mødet. Dette åbner for en generel diskussion omkring sponsorstøtte og medieomtale af ”læger købt af industrien”.

Der er enighed om, at sætte spørgsmålet om sponsorstøtte på dagsordenen til GF, og lægge det ud til afstemning og beslutning blandt medlemmerne.

4: Forelæggelse af regnskab og forslag til kontingent.

5: Valg til bestyrelsen.

  • Overlæge Mette Madsen, Børne- og ungeafdelingen, Ålborg Universitets Hospital og Steno Diabetes Center Nordjylland, Formand fra nov. 21, (valgt 2015, genvalgt 2018, GF 2022 genvalgt som formand de næste 2 år) ønsker ikke genvalg til formand/bestyrelsen
  • Overlæge Malene Søborg Heidemann, Børne og unge afdelingen, HC Andersen Børne og Unge Hospital, Odense Universitetshospital, Næstformand (valgt nov. 2021) Modtager genvalg
  • Afdelingslæge Annette Korsholm Mouritsen, Børne og unge afdelingen, Sjællands Universitets Hospital, Roskilde, Kontakt til Steno udvalget (valgt nov. 2021) Modtager genvalg

Suppleanter på valg (vælges for et år af gangen):

Ann-Margrethe Rønholt Christensen, Anders Schou, Malene Boas, Lene Lyngsøe

Kasserer udpeges af bestyrelsen. Per Kjærsgaard tilbyder at fortsætte, hvis bestyrelsen ønsker det.

6: Valg af revisor og revisorsuppleant.

7: Evt.