DSBD's generalforsamling fandt sted den 11/4 2014.

Dirigent: Henrik Mortensen

 • Formandens beretning blev vedtaget uden kommentarer.

 • Ingen nye forslag.

 • Regnskabet blev godkendt, selvom der manglede nogle poster.
  Vi har overskud svarende til, hvad der bliver ydet i tilskud til medlemsmøde.
  Kontingent uændret 300 kr. p.a.

 • Valg til Bestyrelsen:

  • Lene Lyngsøe og Per Kjærsgård på valg.Begge blev genvalgt uden modkandidater.

  • Jannet Svensson blev valgt til suppleant.

  • Dorte Hansen blev genvalgt som revisor. Ingen revisorsuppleant blev valgt.